Децата са такива, каквито са родителите им. Макар и не абсолютно правило, този житейски постулат е верен в много отношения. Децата са отражение на своите родители, освен това са отражение на обществото и културата, в която израстват. Човешката психика е устроена така, че хората се учим чрез подражание и социалните влияния имат определяща роля в нашето поведение.

Макар, че човешкия мозък е удивително пластичен (ВЖ. brain plasticity) и ние можем буквално да го моделираме през целия си живот, някои културни привички и модели на поведение стават част от нашия светоглед от ранна възраст. Така, например, ако детето израства в семейство, в което бащата се държи снизходително и патриархално към майката, детето ще възприеме същия светоглед със съответстващото му поведение. По-късно в живота си естествено ще има възможност да преосмисли светогледа си, но ще срещне значителни трудности по пътя, за разлика от дете, което израства в семейна среда на взаимно уважение.

В тези кръстопътни времена, в които се намираме днес, не само в нашето общество в България, но и по света, е важно да преосмислим старите културни парадигми, всички онези остарели и негативни мисловни коловози, които са се натрупали в културата ни като някакви шлаки от по-неосъзнатото ни минало и да не ги предаваме на децата си. Не само на нашите биологични деца, но изобщо на всички деца на България. Трябва да се погрижим за щастливото детство на децата, за да се погрижим за бъдещето.

В тази насока има огромен потенциал за социални иновации и креативност в сферата на образованието и извънкласните активности насочени към деца от предучилищна и гимназиална възраст.

Щастливи деца, пълноценно общество: Проект "УмнаКултура"

Идеята на Проекта е да служи като идейна платформа, която да се развие като нов културен модел, в който да заложим дългосрочни визии за градивната трансформация на културата и обществото ни, както и съответно качеството ни на живот.

Насоки за развитие на идеята към постепенна реализация:

  • Възраждане на концепциите за "Зелените училища" в системата на гимназиалното образование, така, че да се повиши качеството на живот и социализация на децата, както и тяхното учене. Залагане на идеята за "Зелените училища" (или летни лагери) като част от системата на средното образование.

  • Създаване на връзки с бизнеса, както и с неправителствени организации, които да имат възможности да организират некомерсиални образователни инициативи, кампании, курсове, семинари и т.н. в насоки полезни за умственото и физическото обогатяване на децата.

  • Развитие на концепцията на Проекта като нов културен модел и организиране на публични/маркетингови кампании, така, че да се привлече и ангажира обществения интерес и участие. Залагане на законови рамки, които да стимулират и подпомагат процедурите по организирането на класни и извънкласни ученически активности от страна на бизнеса и неправителствените организации. Работа върху правната страна на нещата, определяне на критерии и изисквания към вида на активностите и т.н.

  • Изграждане на материални бази, където да се провеждат различните типове "летни училища" (по американския модел на "летните кемпове/summer camps").

  • Също така въвеждане на иновации в самата образователна парадигма като технологични иновации, интерактивно обучение, нови образователни методи

  • Важно условие е гимназиалното образование, както и всички активности от типа на допълнителни занятия, летни лагери, инициативи и т.н. да бъдат достъпни за всички ученици.

  • Има много, много какво да се върши в тези насоки. Само въображението и волята ни могат да ни ограничават!...

Това, което правим днес, полага основите на бъдещето ни утре.

Сдружения и кампании в насоката на училищното образование, които ни вдъхновяват:

"Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата е уморително все да им обясняват и обясняват.

Всички възрастни хора са били някога деца.

Знам една планета с един червендалест господин. Той никога не е помирисвал цвете. Никога не е поглеждал звезда. Никога не е обичал никого. Никога не е правил друго, освен сметки. Цял ден повтаря като теб: "Аз съм сериозен човек! Аз съм сериозен човек!" и се надува от гордост. Но това не е човек, а гъба!"

Из "Малкият принц"

"Ако има в детето нещо, което искате да промените, трябва първо да погледнете в себе си и да видите дали не трябва първо да го промените същото нещо в себе си."

К.Г. Юнг

"Детето ви е прекрасен човек! Вие не сте!" Храна за размисъл: Прочетете статия.


Искаш да допринесеш с нещо за по-добрия свят, но не знаеш с какво? Включи се към някой от нашите проекти, потърси в още много други доброволчески възможности или ни пиши с твои идеи и предложения.