Фондация "Хартлайн" е регистрирана в България по закона за Юридическите лица с нестопанска цел – в обществена полза.

Фондация "Хартлайн" е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, което осъществява дейността си в съответствие с българското и международното право в сътрудничество с български, чуждестранни и международни организации и институции, които преследват сродни цели и изповядват сродни ценности.

Ние сме платформа за свързване, координиране, за организиране на мисли и на действия за истинска, осезаема, положителна и дългосрочна промяна на България, чрез малки и големи благотворителни и общественополезни дейности, кампании, инициативи, проекти в разнообразни културни и социални направления.

Нашите цели са подкрепа и култивиране на социална взаимопомощ, солидарност и кооперация като нов културен модел. Искаме да посеем културна еволюция. Еволюция, в процеса на която да растем и да се развиваме заедно в едно интелигентно, справедливо и прогресивно общество основано на принципите на хуманизма и солидарността.

Учредителен Акт
ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

6. Целите на фондацията са както следва: Култивиране и подкрепяне растежа на едно по-солидарно, по-позитивно, по-зряло и по-интелигентно общество. Фондацията ще работи за възраждането на българското общество и за градивната трансформация на обществото от маргинализирано към дейно и проспериращо.

7. За постигане на целите Фондацията ще използва следните средства:

7.1. Лобиране пред държавата и пред обществото за култивиране на нови начини на мислене и преосмисляне на старите модели на държавно и социално функциониране в насоките на политиката, икономиката, образованието, здравеопазването, популярната култура и други социални сфери.

7.2. Спонсориране с парични и с други средства иновативни и позитивни социални проекти, инициативи, културни и творчески дейности, които допринасят към положителното развитие на обществото и пробуждане към повече осъзнатост в отделните индивиди.

7.3. Извършване на социално-ориентирана дейност свързана с подпомагане с парични и с други средства на хора в неравностойно положение и на хора ощетени от системата. Сираци, инвалиди, възрастни хора. Изграждане на мрежа за социална взаимопомощ и социална солидарност.

7.4. Подкрепяне за запазване и предаване на положителното културно наследство за бъдещите поколения под формата на традиции, обичаи, език, история.

7.5. Подкрепяне на социални иновации и организиране на форуми, семинари и конференции.

7.6. Събиране, изготвяне и разпространение на информация от сферите на цели и дейности на Фондацията.

7.7. Фондацията ще изгражда връзки със сродни организации, движения, колективи и индивиди, български и международни, с цел колаборация по общи проекти, обединени под единната визия за социална еволюция основана на разума и на будното съзнание.

8. Фондацията ще извършва стопанска дейност, свързана с основната си дейност, както следва: Издаване и продажба на книги, вестници, брошури, електронни публикации и други форми на медия със съдържание в съгласие с мисията на Фондацията.

"Сговорна дружина планина повдига". Какво ли може да повдигне цяло сговорно общество от будни, отговорни, дейни индивиди!?